IV Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi Ziemię” - pod takim hasłem zorganizowana została IV Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie, która odbyła się 21 lipca 2018 r.

Patronatem honorowym to wielkie święto objęli: Biskup Kielecki Jan Piotrowski i Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, gdyż św. Kinga jest patronką samorządowców.

Na tę nadzwyczajną „ucztę duchową", w piękny słoneczny dzień do Nowego Korczyna, przybyli licznie pielgrzymi z różnych stron diecezji kieleckiej i diecezji ościennych: tarnowskiej, krakowskiej i sandomierskiej. Jednakże wyjątkowym gościem był biskup diecezji San Pedro z Wybrzeża Kości Słoniowej - Jean Jacques Kofiłakofi. W tę wyjątkową chwilę przybyła również do Nowego Korczyna s. Judyta, ze Zgromadzenia Świętej Rodziny, przebywająca od 40 lat na misji w Ciałama, w Zambii.

Uroczystości odpustowe ku czci św. Kingi rozpoczęły się, jak corocznie, pod cudownym źródełkiem zwanym ,,Kunegundą".

Przed figurą św. Kingi zgromadzili się parafianie, przyjezdni z różnych stron pielgrzymi, duchowieństwo, pod przewodnictwem pasterza naszej kieleckiej diecezji - bp. Jana Piotrowskiego, ks. dziekana Marka Małczęcia i ks. proboszcza - Grzegorza Kowalika, przedstawiciele samorządu gminnego na czele z panem wójtem Gminy Nowy Korczyn - Pawłem Zagają, członkowie Rady Parafialnej, stowarzyszeń, szkół i instytucji gminnych.

W nawiązaniu do bytności św. Kingi na naszej Korczyńskiej Ziemi, delegaci społeczności parafialnej powitali bp Piotrowskiego pękiem białych róż. W słowach powitania zawarta była prośba o błogosławieństwo Boże i modlitwę do naszej św. Patronki.

Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej: Ligia Płonka, Marian Czaja i Grażyna Kańska, przedstawili krótko początki kultu Korczyńskiej Pani, uzdrawiające właściwości studzienki oraz streszczenie kilku legend: „Cudowne źródełko", „Ścieżka Kunegundy", „Podanie o figurze błogosławionej Kingi" i „Najpiękniejsze róże".

Kult św. Kingi w Nowym Korczynie sięga XIII w. i trwa do dnia dzisiejszego, czego dowodem jest sanktuarium ustanowione dekretem z dnia 16 grudnia 2015 r. przez ordynariusza diecezji kieleckiej biskupa Jana Piotrowskiego, w kościele pw. św. Stanisława. W roku 1226 w Korczynie (obecnie Stary Korczyn ), urodził się książę Bolesław Wstydliwy. Jego matką była księżniczka ruska Grzymisława, a ojcem - Leszek Biały. Książę Bolesław pojął za żonę Kingę, urodzoną w 1234 r. na Węgrzech, córkę króla Beli IV z dynastii Arpadów i Marii - córki cesarza greckiego - Teodora Laskarisa.

Kinga do Nowego Korczyna przybyła w wieku 5 lat, a kiedy ukończyła 12 lat poślubiła Bolesława Wstydliwego. Zaraz po ślubie młoda para zamieszkała wraz z księżną Grzymisławą, w obronnym zamku, nad rzeką Nidą. W Korczynie Kinga modliła się żarliwie w drewnianym kościółku p. w. św. Mikołaja. Opiekowała się chorymi, trędowatymi i niosła pomoc materialną ubogiemu ludowi. Św. Kinga w naszej miejscowości wzrastała, wychowywała sie w duchu chrześcijańskim i kształtowała swój charakter. Zaskarbiła sobie wdzięczność swojego ludu, a wdzięczni mieszkańcy w 1820 r. na cześć swojej Patronki wznieśli figurę kamienną z napisem: „Którzy w tym mieysczu łaski doznawają niechaj tyż pokłon św. Patronce oddawają Jan y Marianna R. P. 1820". Takim właśnie pokłonem była wspólna modlitwa do św. Kingi, poświęcenie pielgrzymów przez bp. Jana i krzepiące słowa Jana Pawła II zacytowane z Tryptyku Rzymskiego (Medytacje) rozdz. I Strumień „Źródło" „Jeśli chcesz znależć źródło, musisz iść do góry, pod prąd".

Świadectwem wiary przybyłych pielgrzymów był udział w procesji, pięknie przystrojonymi przez mieszkańców ulicami Nowego Korczyna, od figury Kunegundy, do świątyni św. Stanisława. Porządek uformowania procesji,  według przyjętego porządku zakomunikował przybyłym, przedstawiciel miejscowej młodzieży - Paweł Kaleta. Na czele procesji jechali  na koniach, następnie w bryczce para książęca wraz z dwórkami i rycerzami. Tegoroczną uroczystość uświetnił orszak konny pana Jarosława Pawlika, bryczka pana Zdzisława Szczepanka oraz młodzież szkolna pod opieką polonistki - Barbary Bonar i katechetki Marii Błach - w strojach z epoki, świetnie oddała klimat z dawnych lat. W główne postaci wcielili się: Anna Błach i Franek Stefański. Za krzyżem Orkiestra Dęta Strażacka im. Jana III Sobieskiego, poczty sztandarowe, Stowarzyszenie KG Korczynian nad Nidą, księża, ministranci, wierni. W czasie przemarszu panowała radosna atmosfera, pielgrzymi odmawiali różaniec, modlili się do św. Kingi i śpiewali pieśni religijne. W takim rozmodlonym duchu przybyli do sanktuarium, gdzie w oczekiwaniu na Mszę św. przystępowali do spowiedzi, składali róże przy ołtarzu Księżnej Korczyńskiej i ucałowali relikwie Świętej, podawaną przez ks. dr. Andrzeja Kwaśniewskiego - prezesa Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. W konfesjonale zasiadł wśród innych księży bp Jan Piotrowski. Wierni bardzo licznie przystąpili do sakramentu spowiedzi, a w czasie Mszy św. do Komunii Świętej .

Eucharystii przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski, w koncelebrze z bp. Jeanem Jacqeusem, z ks. Antonim Sokołowskim - kieleckim misjonarzem, przebywającym w San Pedro na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz rzeszą kapłanów, przybyłych z różnych parafii dekanatu nowokorczynskiego, dekanatów sąsiednich i zaprzyjaźnionych.

W tej uroczystej chwili, jak przystało na gospodarza naszej parafii, ks. Grzegorz Kowalik serdecznie przywitał wszystkich przybyłych na uroczystą, wspólną eucharystię, oddajacą hołd naszej świętej Patronce. 

Homilię wygłosił bp Jan Piotrowski, który w pierwszych słowach podkreślił wagę wydarzenia i pozdrowił wszystkich pielgrzymów w roku poświęconym Duchowi Świętemu. Jeszcze raz przywitał licznie zebranych wiernych, a w szczególności misjonarzy i wszystkich kapłanów. W takim duchowym klimacie pozdrowił grupę samorządowców, włodarza Nowego Korczyna - wójta Pawła Zagaję. W nawiązaniu do życia pary książęcej, zaapelował do zgromadzonych, aby nie zmarnowali swojego cennego życia i czerpali ze słów ewangelicznej roztropności, a zwracając się ku Bogu, wprowadzali w życie Boże przykazania. Cennym przykładem dla nas jest życie naszych świętych, w tym wiara Ojca Świętego, naszego niestrudzonego arcypasterza - Jana Pawła II. Wszyscy jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo słowo Boże dane nam jest słuchać codziennie na mszy św. w radiu, w telewizji. Potrzeba nam tylko dobrych duchowych wyborów, dzieła miłosierdzia, abyśmy nie zmarnowali danego nam krótkiego czasu. Nie powinniśmy się bać modlitwy, eucharystii, oczyszczenia i dobrych uczynków, bo tylko dobrzy ludzie tworzą dobry świat. W dobrych rodzinach wzrastają dobre dzieci, dobrzy nauczyciele wychowują dobrze swoich uczniów i dobrzy lekarze dobrze leczą swoich pacjentów. Na zakończenia zaprosił ks. bp wszystkich do takiej postawy życia, stwierdzając, że taki jest sens tego eucharystycznego spotkania.

Ceremonię wzbogacili przedstawiciele miejscowej społeczności, biorąc udział w czytaniach i modlitwach wiernych, w śpiewaniu psalmu oraz składaniu przed biskupami darów na ołtarzu. Młodzież gimnazjalna, która w tym roku przystapiła do sakramentu bierzmowania złożyła chleb i wino, jako symbol Bożego błogosławieństwa i pracy człowieka, przedstawiciele Jednosti OSP podarowali kwiaty dla świętej Patronki jako wyraz wdzięczności za dar świętych patronów, a zwłaszcza św. Kingi, która swoim postepowaniem udowodniła, że ze wszystkich cnót miłość jest największa i chleb - dowód troski św. Kingi o potrzebujący lud, członkinie Stowarzyszenia KG Korczynian nad Nidą, za wzorem swojej Patronki, w trosce o kulturę i tradycję, przyniosły owoce i wino, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej - grafiki, przedstawiające figurę św. Kingi przy źródełku oraz kościół parafialny p.w. Św. Trójcy w Nowym Korczynie, autorstwa Jana Wielgusa, przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie przekazali obraz namalowany przez uczennicę Alicję Krzyżańską, przedstawiający kościół p. w. św. Stanisława. W ten sposób wszyscy podkreślili swoje zaangażowanie w krzewieniu wiary katolickiej w kieleckim kościele, a zwłaszcza młodzież zrzeszona w Szkolnym Kole Caritas, podejmująca z nadzieją wiele działań misyjnych i przedsięwzięć miłosierdzia.

Do przybyłych pielgrzymów na zakończenie Eucharystii przemówił biskup Jean Jacques. Pozdrawiając naszego ordynariusza, ks. proboszcza i władze samorządowe, podziękował serdecznie za możliwość odwiedzenia po raz pierwszy Polski. Złożył ukłon diecezji kieleckiej za działalność misyjną, za promowanie działań dobroczynnych i udział kieleckich księży w pełnieniu służby misyjnej. Podkreślił, że poprzez te wszystkie działania czuje się siłę i potęgę kościoła polskiego. Podziękował również za wsparcie duchowe i finansowe, które otrzymała młoda, licząca 25 lat diecezja. W dalszym ciągu potrzebuje modlitwy, wszelkiego wsparcia, pomocy i ofiary na budowę katedry. Prosił także o wsparcie misyjne księży, gdyż w posłudze kapłańskiej bardzo brakuje księży. Podziękował z całego serca za gościnę, możliwość uczestniczenia w tak pięknej liturgii. Udzielając błogosławieństwa prosił o modlitwę za siebie, w podziękowaniu za 15 lat posługi duszpasterskiej i możliwość wytrwania w dalszej misji budowania kościoła w swojej ojczyźnie.

Na zakończenie Mszy św. Ligia Płonka - przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej i przedstawiciele nowokorczyńskiej parafii podziękowali pasterzom, kapłanom, władzy samorządowej, przedstawicielom instytucji i stowarzyszeń, mieszkańcom, Radzie Parafialnej, gościom, wszystkim, którzy przyczynili sie do uświetnienia tego nadzwyczajnego katolickiego wydarzenia, za obecność, modlitwę i świadectwo swojej wiary.

Ks. proboszcz zaprosił w imieniu wójta gminy na dalsze uroczystości 760-lecia lokacji Nowego Miasta Korczyna, które odbyły sie na Rynku miejscowości.

Wszystkie Kingi z pierwszego, drugiego i imienia nadanego na bierzmowaniu mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z arcypasterzami, przy ołtarzu św. Kingi.

Następnie orszak przeszedł do Rynku, gdzie uczestnicy spotkania mogli zobaczyć scenkę z życia św. Kingi przygotowaną przez młodzież gimnazjum, wójt gminy Paweł Zagaja powitał gości i wygłosił przemówienie okolicznościowe. Tę część uroczystości uświetnił występ scholii „Magnificat” z Chmielnika. Wszyscy mogli spożyć posiłek przygotowany przez Stowarzyszenie „Korczynian nad Nidą”

Ta wyjątkowa gala z pewnością na długo zapadnie w pamięci wszystkim uczestnikom spotkania ze św. Kingą, a za jej wstawiennictwem z Panem Bogiem.

Ligia Płonka