Obradowała Rada Kapłańska

Dnia 11 października 2018 r. odbyło się zebranie Rady Kapłańskiej pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego. Wzięło w niej udział 28 kapłanów wraz z Biskupem Pomocniczym Andrzejem Kaletą, dwóch kapłanów usprawiedliwiło swoją nieobecność, a Biskup Marian Florczyk przebywa na Synodzie w Rzymie. Obrady rozpoczęły się wspólną modlitwą następnie odbyła się prelekcja.

Ks. Rektor dr Paweł Tambor w wystąpieniu zatytułowanym „Duszpasterstwo powołań w kontekście formacji seminaryjnej” dokonał we wstępie prezentacji aktualnie uczących się alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym. Następnie w sposób hasłowy przedstawił kontekst społeczny współczesnej młodzieży, ukazał sześć dominujących zjawisk w tej grupie społecznej, aby w zakończeniu przejść do postulatów i wniosków. Wśród tych postulatów określono pewne zasady, i tak: wskazano na zasadę dojrzałego podejścia do siebie i odpowiedzialności za Kościół, zasadę duszpasterskiego dystansu męsko-żeńskiego, zasadę wychowania w ciszy, wychowania do ofiarności, pracy nad sobą.

Po przerwie nowo mianowany Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży ks. Marcin Boryń przedstawił propozycje duszpasterskie pracy z młodzieżą. Prelegent bardzo wyraźnie zaznaczył, że trzeba jasno określić, jakie powinny być cele duszpasterstwa młodzieży. Następnie przedstawił propozycję stworzenia Szkoły Liderów, aby przygotować kompetentnych ewangelizatorów dla młodzieży.

Zarówno temat powołań jak i temat duszpasterstwa młodzieży był inspiracja dla członków Rady do bardzo ożywionej dyskusji i licznych uwag.

Obrady zakończył krótkim podsumowaniem Biskup Kielecki Jan Piotrowski udzielając wszystkim obecnym pasterskiego błogosławieństwa.

Ks. dr Karol Zegan
SEKRETARZ RADY