KRZCIĘCICE, Św. Prokopa m.

Adres:
28-340 Sędziszów, Krzcięcice nr 35
tel. 41-381-76-28, wik. 41-381-76-27

liczba mieszkańców: 2 847

Proboszcz:
ks. Edmund Nocoń, mgr teol., ur. 1963 (Skorczów), wyśw. 1989, mian. 2009

Wikariusz:
ks. Dominik Koston, mgr teol., ur. 1981 (Kielce, św. Józefa Rob.), wyśw. 2006, mian. 2017

Rys historyczny:
Obecny kościół jest prawdopodobnie trzeci z kolei. Pierwszy, o którym mówi legenda (przypuszczalne miejsce jego lokalizacji znakuje krzyż), jak i drugi, który istniał już w XIV w. – spłonęły. Z tamtego czasu pozostała jedynie modrzewiowa dzwonnica kryta gontem. Fundatorem obecnego kościoła, datowanego na lata 1530-1542 jest Jerzy Niemsta Kula, herbu Jastrzębiec, dziedzic Krzcięcic.Wieś Krzcięcice była w XIII i XIV w. siedzibą rodu Jastrzębców – pierwsza wzmianka o „Chranczycach” pochodzi z 1346 r. Spadkobierca „szlachetnie urodzonego heres in Krcecice” – syn fundatora, w 2 poł. XVI w. oddał kościół innowiercom – pełnił on funkcje zboru kalwińskiego i uległ niszczeniom. Odzyskaną przez katolików świątynię, w 1670 r. konsekrował bp Mikołaj Oborski.

Kościół jest późnogotycki, składa się z dwuprzęsłowej nawy i węższego, dwuprzęsłowego prezbiterium. Po bokach nawy – dwie kaplice. W kościele współistnieją elementy gotyku i renesansu – renesansowe portale komponują się z gotyckimi drzwiami, gwiaździste sklepienie – z herbami Jastrzębców na zwornikach. Rodzimy motyw rycerski reprezentuje nagrobek fundatora w formie renesansowej wypukłorzeźby w kaplicy południowej kościoła. W ołtarzu kaplicy – obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwanej Matką Bożą Pocieszycielką i Ofiarowania. Obraz jest otoczony lokalnym kultem. W ołtarzu głównym – Pan Jezus Ukrzyżowany, przedstawiony na tle Jerozolimy, na zasłonie – kopia Murilla – Wniebowzięcie NMP. Drugi ołtarz boczny poświęcony jest patronowi parafii św. Prokopowi. Obraz patrona w ołtarzu uzupełniają sceny na chórze – sześć unikatowych fresków, przedstawiających życie Świętego. Pozostałe elementy wystroju są już bardziej współczesne, większość z nich pochodzi z 1904 r.

W zewnętrznej elewacji świątyni zachowały się zarówno ślady po pociskach, jak i wyryte imię budowniczego: Albert Murator.

Odpusty: św. Prokopa – 4 lipca;
Matki Bożej Szkaplerznej – 16 lipca

Czy wiesz, że…
Nazwa miejscowości najprawdopodobniej pochodzi od chrztu, a być może od chrzcielnicy.

W archiopactwie cystersów w Jędrzejowie jest dokument sprzed 800 lat, który wymienia dwie parafialne wioski z Krzcięcic, ofiarowane cystersom przez miejscową parafię: jedną anonimową, drugą o nazwie Słaboszowice, po dziś dzień należącą do parafii.

Kościół w Krzcięcicach jako jedyny w diecezji nosi wezwanie św. Prokopa. Św. Prokop żył ok. 290 r. w Jerozolimie, w czasach cesarza Dioklecjana. Święty od stuleci miał w krzcięcickim kościele swą kaplicę z ołtarzem, tuż obok dawnego wejścia (widoczny ślad po zamurowaniu). Ołtarz być może został przeniesiony ok. 1598 r., ale na pewno był w kościele podczas jego konsekracji w 1670 r. Ks. K. Foltyn, autor kroniki parafialnej, wspomina, że w początkach XIX w. w tutejszej świątyni znajdowało się 5 ołtarzy, w tym jeden św. Prokopa.