Zmarł ks. prof. Józef Kudasiewicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 listopada 2012 r.
– w Święto NMP Matki Miłosierdzia
w 86. roku życia i 60. roku kapłaństwa
odszedł do Pana

Ś.p.
ks. Infułat prof. dr hab. JÓZEF KUDASIEWICZ

wybitny biblista, Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
długoletni wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym
w Kielcach.

Pogrzeb odbędzie się w środę, 21 listopada 2012 r.

Msza św. żałobna pod przewodnictwem
Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Ryczana
zostanie odprawiona w Bazylice Katedralnej w Kielcach o godz. 11.00.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem
Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy
zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Kijach o godz. 14.00.

Klepsydra w wersji PDF


Ks. Infułat prof. dr hab. Józef Kudasiewicz urodził się 23 lipca 1926 r. w Kijach k. Pińczowa (woj. świętokrzyskie). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach w latach 1947-1952.

W 1952 r. rozpoczął studia specjalistyczne z biblistyki na KUL. Stopień doktora teologii uzyskał w 1957 r., pod kierunkiem promotora ks. prof. E. Dąbrowskiego. W latach 1958-1961 studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych (1959 r.) oraz candidatus ad doctoratum (1960 r.). Był tam m.in. świadkiem zapowiedzi Soboru Watykańskiego II przez Jana XXIII. Do Polski wrócił w 1961 r. Został zatrudniony na KUL i w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Habilitował się z teologii św. Łukasza ("Rola Jeruzalem w działalności zbawczej Jezusa") w 1971 r.

Stanowisko docenta otrzymał w 1972 r., tytuł profesora nadzwyczajnego - 1979 r., profesora zwyczajnego – 1989 r. Związany także z życiem duchowym i kulturalnym rodzinnej gminy Kije, której został Honorowym Obywatelem.

Pod kierunkiem ks. Kudasiewicza powstało 240 prac magisterskich, 27 licencjackich i 14 doktorskich. Jego dorobek naukowy jest ogromny.

W dorobku śp. prof. Kudasiewicza dominują publikacje z zakresu teologii biblijnej Nowego Testamentu. Przez ks. prof. Mariana Ruseckiego został nazwany „ojcem polskiej teologii biblijnej”. Każda jego publikacja powstawała w kontekście tradycji Ojców Kościoła, nauczania Soboru Watykańskiego II oraz Ojca Świętego. Jego książki to doskonałe narzędzie nowej ewangelizacji.

Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. W 2012 r. Kapituła Jury Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2012 przyznała ks. prof. dr hab. Józefowi Kudasiewiczowi Nagrodę Główną Feniks 2012 za całokształt osiągnięć naukowych, autorstwo i współautorstwo licznych publikacji, podejmowanie i wyjaśnianie w swoich książkach i pracach trudnych zagadnień świata nauki, Biblii i wiary, popularyzację wiedzy oraz życzliwość wobec ludzi.

 

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, prezbiter Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, * radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Wieczny Odpoczynek racz Mu dać Panie...