Podyplomowe studia katechetyczne

Planowane jest przeprowadzenie III edycji podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych. W jej przygotowaniu będzie pośredniczył Wydział Katechetyczny Diecezji Kieleckiej.

Zaznaczamy, że do otwarcia kierunku konieczna jest wskazana przez KUL liczba kandydatów.

* Celem studiów jest przygotowanie kandydatów posiadających stopień magistra do nauczania katechezy w szkołach.
* Zgłoszenia do połowy października pod nr tel. 661-321-300 (Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach).

Warunki przyjęcia:
- posiadanie stopnia magistra ze średnią oceną co najmniej 3,5;
- nihil obstat Wydziału Katechetycznego w Kielcach na podstawie opinii Proboszcza miejsca zamieszkania.

Planowane rozpoczęcie: II semestr roku akademickiego 2022/2023 r.
Czas trwania: 4 semestry.
Formuła zajęć: łączona zdalna i stacjonarna.

Kwalifikacje: uprawniają do nauczania katechezy i zapewniają zdobycie wymaganego prawem państwowym przygotowania pedagogicznego koniecznego do nauczania katechezy. W trakcie studiów, oprócz przedmiotów kierunkowych o charakterze teoretycznym, przewidziano 150 godz. praktyk pedagogicznych i psychologiczno-pedagogicznych koniecznych do zdobycia przygotowania pedagogicznego oraz nabycia podstawowego doświadczenia koniecznego w nauczaniu.

Odpłatność za studia: ok. 1800-2000 zł. wnoszona semestralnie do ustalenia przez KUL.

W uzasadnionych przypadkach odpłatność może zostać rozłożona na raty.