POLICHNO, Matki Bożej Anielskiej

Adres:
26-060 Chęciny, Polichno nr 65
tel. 41-315-20-75

polichno@kielce.opoka.org.pl

liczba mieszkańców: 1 112

Proboszcz:
ks. Sławomir Ciosek, mgr teol., ur. 1966 (Kielce, św. Jadwigi), wyśw. 1994, mian. 2017

Rys historyczny:
Początki Polichna giną w mrokach dziejów. Najdawniejsi kronikarze chętniej wspominają pobliskie Chęciny, które w historii Polski zapisały się trwale na kartach historii. Polichno do kronikarskich ksiąg wpisywane było niejako „przy okazji”, ponieważ była to wieś służebna w stosunku do Chęcin. Potwierdzeniem tych słów jest zapis pod datą z 1340 r., kiedy to Kazimierz Wielki wydał zgodę na połączenie Polichna z Chęcinami. Decyzja króla sprawiła, że ta mała miejscowość na długie wieki została połączona z parafią miejską w Chęcinach. W kolejnych wiekach kroniki o Polichnie milczą lub wspominając tylko zdawkowo, wymieniają liczbę „dymów” czy należną dziesięcinę. Dopiero w XVI w. o Polichnie kroniki mówią więcej, a to za sprawą rozwoju kopalnictwa w tymże regionie. W 1564 r. w Polichnie, wsi rolnej, istniała osada górnicza. Górnicy dobywali z pobliskiej Miedzianki rudy miedzi i srebra.

Początki parafii
W 1851 r. Michał Lasa, mieszkający w Polichnie, wybudował w środku osady drewnianą kaplicę, która została poświęcona w dniu św. Michała w tymże roku. Niestety, drewnianą budowlę szybko nadgryzł ząb czasu i trzeba było wybudować nową. W 1882 r. mieszkańcy Polichna wybudowali nową, murowaną kaplicę. W czasie I wojny światowej do kaplicy w każdą niedzielę przyjeżdżał wikariusz z Chęcin i odprawiał Mszę św. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, sprzed kaplicy wyruszały miejscowe pielgrzymki do sąsiednich parafii na uroczystości odpustowe. Tu, przed kaplicą, bez udziału księdza odprawiano nabożeństwa majowe.

Od 1965 r. funkcjonował tu ośrodek duszpasterski – rektorat. Parafię wydzielono z macierzystej parafii w Chęcinach. Erygował ją bp Stanisław Szymecki 19 października 1985 r. Budowę kościoła parafialnego rozpoczęto w 1981 r. Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej został konsekrowany w 1995 r. przez bpa Jana Gurdę. W kościele znajduje się fresk przedstawiający chęcińskich franciszkanów zamordowanych 1 kwietnia 1657 r. przez Kozaków.

Odpust: Matki Bożej Anielskiej – I niedziela sierpnia