Wyższe Seminarium Duchowne

25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 7
tel. 41-368-02-96; 41-368-02-97; 41-368-02-98

www.wsd.kielce.pl
swsdkielce@szkola.opoka.org.pl

NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO
Alior Bank o/Kielce    49 2490 0005 0000 4530 8225 3842


REKTOR:
ks. Paweł Tambor, mgr teol., dr filozofii, KHK, ur. 1976 (Kielce, św. Józefa), wyśw. 2001, mian. 2013

PREFEKT DS. STUDIÓW:
ks. Paweł Borto, dr teol., KHK, ur. 1969 (Busko-Zdrój, Niepokalanego Poczęcia NMP), wyśw. 1995, mian. 2016

PREFEKCI ALUMNÓW:
ks. Szymon Górski, dr teol., ur. 1979 (Daleszyce), wyśw. 2004, mian. 2016

ks. Kamil Banasik, mgr teol., ur. 1983 (Kozłów Małogoski), wyśw. 2009, mian. 2017
tel. 41-368-02-96 w. 238

OJCOWIE DUCHOWNI:
ks. Adam Wilczyński, dr teol., KHK, ur. 1977 (Strawczyn), wyśw. 2003, mian. 2012
tel. 41-368-02-96 w. 215

ks. Marceli Frączek, mgr lic. teol., ur. 1976 (Bukowa), wyśw. 2001, mian. 2015
tel. 41-368-02-96 w. 225

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY:
vacat
tel. 41-368-02-96 w. 203 lub 227

_____________

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach ogłasza nabór na Rok Akademicki 2018/2019. Każdy z alumnów naszego Seminarium jest jednocześnie studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego św. Jana Pawła II.

Obowiązują kryteria rekrutacji takie, jak na Wydziale Teologii KUL.

>> Czytaj więcej

Dokumenty wymagane do WSD w Kielcach (2018/2019):

  1. Podanie o przyjęcie do Seminarium
  2. Życiorys
  3. Opinia Księdza Proboszcza
  4. Opinia Katechety
  5. Świadectwo Chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) z adnotacją o Bierzmowaniu
  6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – (ksero, oryginał do wglądu)
  7. Świadectwo dojrzałości – (oryginał do wglądu)
  8. Zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) stwierdzające zdolność do podjęcia studiów na kierunku teologia – (ksero, oryginał do wglądu)
  9. 3 zdjęcia
  10. Historia powołania (wg wzoru uzyskanego podczas składania dokumentów w WSD)

Ważne terminy związane ze zgłoszeniem się do WSD w Kielcach:

Przed rejestracją w systemie rekrutacyjnym KUL kandydat winien zgłosić się do rektoratu WSD w Kielcach celem przeprowadzenia wstępnej rozmowy. Podczas niej kandydat uzyska wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach. Od terminu wstępnej rozmowy zależy termin rejestracji kandydata według następującego harmonogramu:

Rejestracja kandydatów ze starą maturą:

I nabór 10 kwietnia – 29 czerwca

Wyniki rekrutacji 14 lipca 2018 r., potwierdzenie podjęcia studiów 16-19 lipca (złożenie kompletu dokumentów pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych)

II nabór od 15 lipca

Rejestracja kandydatów z nową maturą:

I nabór 10 kwietnia – 9 lipca

Wyniki rekrutacji 14 lipca 2018 r., potwierdzenie podjęcia studiów 16-19 lipca (złożenie kompletu dokumentów pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych)

II nabór od 15 lipca

Rozmowa kwalifikacyjna i egzamin:

11 lipca 2018 r. godz. 10.00 (I nabór)

21 września 2018 r. godz. 10.00 (II nabór).

O przyjęciu do grona studentów WSD w Kielcach kandydat zostanie poinformowany na piśmie po pozytywnym zaliczeniu wszystkich etapów rekrutacyjnych.

Telefon kontaktowy WSD w Kielcach: 41-368-02-96, strona internetowa: www.wsd.kielce.pl

_____________

WYKŁADOWCY:
bp Marian Florczyk, dr nauk społ., wykł. kat. nauki społ., mian. 1991 – 2013, 2015

bp Andrzej Kaleta, dr nauk humanist., mgr lic. teol., wykł. misjologii, mian. 2016

ks. Paweł Borto, dr teol., KHK, wykł. teol. fund., religiologii, wprow. w chrześcij.: prawdy wiary (konwersatorium) i teologii laikatu, mian. 2003

ks. Piotr Chruściel, mgr teol., mgr psychologii, KHK, ćwicz. z psychologii pastoralnej, mian. 2005

ks. Jarosław Czerkawski, dr teol., wykł. dydaktyki, wykł. i ćwicz. z metodyki katechezy, pedagogiki i sem. naukowe, mian. 2006

ks. Rafał Dudała, dr teol., mgr nauk humanist., wykł. katolickiej nauki społecznej i teologii pastoralnej szczegółowej, mian. 2013

ks. Tadeusz Gacia, dr hab. nauk humanist. (filol. klas.), mgr teol., KHK, wykł. jęz. łacińskiego, mian. 1986–89 i od 1994

ks. Tomasz Gocel, mgr lic. teol., dr nauk hum. w zakresie historii, wykł. historii Kościoła, mian. 2016

ks. Szymon Górski, dr teol., wykł. z patrologii, mian. 2011

ks. Miłosz Hołda, dr filoz., mgr teol., wykł. wstępu do filozofii, historii filozofii starożytnej, historii filozofii średniowiecznej i filozofii Boga, mian. 2013

ks. Jarosław Jagiełło, prof. nadzw. dr hab. filozofii, KHK, wykł. i ćwicz. filozofii nowożytnej i współczesnej i antropologii filozoficznej, mian. 1999

ks. Grzegorz Jędrzejczyk, dr teol., wykł. teologii dogmatycznej, mian. 2013

ks. Grzegorz Kaliszewski, dr teol., KHK, wykł. i ćwicz. z homiletyki, mian. 2006

ks. Przemysław Kantyka, prof. nadzw. dr hab. teol., KKW, wykł. ekumenizmu i sem. naukowe, mian. 2000

ks. Andrzej Kaszycki, dr teol., prałat KKK, ur. 1963 (Skawina – archidiec. krakowska), wyśw. 1989, wykł. katechetyki i teol. pastoralnej, ćwicz. z katechetyki, mian. 1994

ks. Marcin Kowalski, dr nauk bibl., wykł. Starego Testamentu, mian. 2011

ks. Mirosław Kowalski, dr teol., wykł. i ćwicz. z liturgiki, mian. 2011

ks. Zbigniew Krzyszkowski, wykł. jęz. łac. i grec., mian. 2003

ks. Roman Kuligowski, dr hab. teol., prof. UKSW, KHK, wykł. i ćwicz. z teol. moralnej, mian. 1983

ks. Jan Nowak, dr teol., lic. nauk bibl., wykł. i ćwicz. z Nowego Testamentu i sem. naukowe, mian. 1996

ks. Michał Olejarczyk, mgr teol., mgr muzykologii, ćwicz. z muzyki kościelnej, mian. 2008

ks. Adam Perz, dr teol., KHK, wykł. teol. moralnej, mian. 1995

ks. Stefan Radziszewski, dr hab. teol., dr nauk humanistycznych, wykł. emisja głosu (ćwicz.), fonetyka pastoralna (ćwicz.), lit. polska, lit. światowa, lit. religijna (konwersatorium), mian. 2007

ks. Mariusz Rak, dr teol., KHK, wykł. teologii małżeństwa i rodziny, mian. 2015

ks. Marcin Rokita, dr teol., mian. 2017

ks. Tomasz Siemieniec, dr teol., KHM, wykł. wprowadzenie do Pisma Św., historii i geografii bib., Biblii w przepowiadaniu, ćw. ze Starego Testamentu, Nowego Testamentu, metodyki pracy naukowej – proseminarium i seminarium naukowe z duszpasterstwa biblijnego, mian. 2007

ks. Władysław Sowa, dr teol., prałat KKK, wykł. teologii dogmatycznej, mian. 1983

ks. Karol Starczewski, dr teol., mgr psychologii, wykł. psychologii pastoralnej, mian. 2015

ks. Leszek Sztandera, mgr lic. teol., ćwicz. z teol. dogm., mian. 2003

ks. Paweł Tambor, mgr teol., dr filoz., wykł. logiki, filoz. przyrody, ogólnej metodologii nauk, teorii poznania, metafizyki i etyki

ks. Paweł Tkaczyk, dr historii sztuki, konwersatorium z historii sztuki, mian. 2005

ks. Wojciech Wąsik, dr prawa kan., mgr teol., wykł. prawa kanonicznego, mian. 2003

ks. Sebastian Wieczorek, dr prawa, mgr teol., wykł. prawo wyznaniowe, administracja kościelna, mian. 2013

ks. Adam Wilczyński, dr teol., wykł. wprowadzenie w chrześcijaństwo – modlitwa i teologia duchowości, mian. 2014

ks. Henryk Witczyk, prof. dr hab. teol., lic. nauk bibl., kap. J. Św., KHK, wykł. teol. biblijna, mian. 1992

ks. Karol Zegan, dr teol., KHK, wykł. pedagogiki specjalnej i ćwiczenia z metodyki katechezy, mian. 2005

DYREKTOR BIBLIOTEKI:
ks. Adam Wilczyński, mian. 2014

_____________