Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest Diecezja Kielecka, dalej DK, z siedzibą w Kielcach (25-025), przy ul. Jana Pawła II,3. Kontakt do inspektora ochrony danych: diodokielce@gmail.com.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub/i w celu, dla którego zostały nam udostępnione:

a) w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na DK przewidzianego przepisami prawa kanonicznego lub prawa świeckiego (art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., dalej: Dekret);

b) gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DK (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu);

c) w celu wykonywania przez DK zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej w Kościele katolickim (art. 7 ust. 1 pkt 5 Dekretu);

d) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 7 ust. 1 pkt 2 Dekretu).

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, w zależności od celu podjętej korespondencji, są podmioty kościelne lub inne podmioty właściwe do załatwienia sprawy zgodnie z przepisami prawa. Odrębną kategorię odbiorców stanowią podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi DK zawarła umowę na świadczenie usług elektronicznych dla użytkowanych przez DK systemów informatycznych.

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku, w którym korespondencja wpłynęła, a następnie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa kanonicznego lub prawa świeckiego, dane te będą archiwizowane i przechowywane przez czas określony w tych przepisach.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do informacji o przetwarzaniu danych; prawo do żądania sprostowania danych, dokonania adnotacji i uzupełnienia danych, do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania. Żądania można kierować na adres, z którym prowadzona jest korespondencja. Jeżeli uznają Państwo, że dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, na adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, lub email: kiod@episkopat.pl.